пʼятницю, 29 січня 2016 р.

29 січня відбулося засідання учнівського самоврядування.
Кожна комісія відзвітувала про зроблену роботу. Координатор учнівського самоврядування Кошолап Т.О. подякувала учням за організацію і проведення усіх заходів. Потім затвердили план роботи на ІІ семестр 2015 - 2016 навчального року.
.

День Соборності України – свято, що відзначається щороку в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві.

Йому передувало підписання (22 січня 1918 р.) Четвертого універсалу Центральної Ради, яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною і незалежною державою. Західно-Українську Народну Республіку було проголошено в листопаді 1918 року. Процес об’єднання України завершився 22 січня 1919 року. 

Сьогодні, після двох десятків років Незалежності, проблема соборності України є, на жаль, не менш актуальною.

Нам належить завжди пам"ятати звитяги наших славних предків, берегти і примножувати їхні здобутки, дати гідну відсіч будь кому, хто хоче підірвати єдність нашої держави чи знищити її незалежність.   Зі Святом Вас!

Профілактика правопорушень серед неповнолітніх

         Правова освіта і правове виховання-це цілісна система ,що охоплює всі сфери діяльності навчального закладу, сприяє вихованню правової свідомості, демократичних громадянських цінностей і поведінки всіх учасників освітнього процесу, передбачає використання практично-орієнтованих та інтерактивних методів навчання.
         Ми будуємо правову державу, громадянське суспільство, тому в дітях необхідно сформувати певні суспільні цінності: політичні (суверенітет, незалежність, народовладдя, право нації на самовизначення); правові, ідеологічні(мир, свобода, рівність ,справедливість,толерантність); економічні (економічне благополуччя, матеріальний добробут, економічна стабільність); соціальні (соціальна стабільність, самореалізація особистості, соціальна захищеність).
        Правове виховання – це складова частина виховання в цілому. Але правове виховання впливає не тільки на свідомість, а й на відповідальну сторону поведінки, формує переконаність у необхідності суворого додержання законів, прав та обов’язків. Кінцевим результатом правового виховання є реальні справи, вчинки у сфері правових відносин, які свідчать про дієвість правового виховання.
       Загальна мета та конкретні завдання правового виховання вирішуються в процесі навчальної діяльності. Одночасно виділяються конкретні задачі правового виховання. До них відносяться:
 - формування в кожного учня системи знань з питань основ держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв’язок права з навколишньою дійсністю;
 - формування поваги до держави, до  її законодавчих та виконавчих органів;
- прищеплення навичок правосвідомої поведінки;
 -  виховання нетерпимості до різноманітних правопорушень;
 -  формування потреб та умінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб.
       Виходячи з вищесказаного, правове виховання передбачає перш за все знайомство учнів із законами нашої держави. У навчальному закладі  це знайомство постійно відбувається не тільки на уроках з правових дисциплін, а й у позакласній роботі. Неодмінною частиною правового виховання є проведення годин спілкування, брейн-рингів, КВК на правову тематику (наприклад, КВК «Основні права і свободи людини і громадянина», виховна година «Державна мова України», морально-правова експрес-гра «Подорож країнами  Закону, Права і Моралі», бесіди за круглим столом «Закон і ми», «Вчинок і відповідальність».Бесіди, лекції проводяться не тільки, спираючись на теоретичні положення норм закону, але із конкретними прикладами.
     Обов’язковими є проведення в кожному навчальному році місячника правових знань та щомісячно Дня правових знань, які спрямовані на формування правової культури, профілактики правопорушень серед учнівської молоді. Головне завдання правового виховання – формування правової установки, з позиції якої неповнолітній зможе керувати своїм настроєм, бажаннями, вчинками, де  свої правові знання він використовує в повсякденному житті. При здійсненні правового виховання учнів також враховується вікова категорія. Значна увага приділяється кожній віковій групі (це є одним із пріоритетних напрямків роботи шкільного психолога).Правове виховання учнівської молоді має два взаємопов’язаних аспекти. З одного боку, воно спрямоване на необхідність дотримуватись правил поведінки у школі, громадських місцях, за місцем проживання. З іншого боку, дає учням перспективу на майбутнє, навчає поважати закони. Ось чому в своїй роботі школа звертає увагу на ті норми та розділи права, які захищають їх права та законні інтереси: норми сімейного, трудового, житлового громадянського права, тобто на ті питання, з якими вони зустрінуться за стінами навчального закладу. Профілактичне значення виховного впливу на поведінку учнів, яке може бути сформоване тільки знаннями про правові вимоги, про юридичні наслідки здійснених правопорушень і злочинів, впливає на вироблення позитивних настанов. Все це, як правило, попереджує правопорушення та здійснення злочинів неповнолітніми. Правове виховання в школах району тісно пов’язане з іншими видами виховання: моральним, трудовим, естетичним.. Наприклад, моральне виховання готує учнів до сприйняття та засвоєння норм права. Робота в школі з естетичного виховання зменшує можливість здійснення учнями хуліганських вчинків, привчає їх до бережливого ставлення до природи, до пам’яток культури, творів мистецтва.
 Запобігання правопорушенням неповнолітніх має бути справою не тільки дорослих, а й самих школярів. Майбутні позитивні зміни залежать також від рівня розвитку дитячого самоврядування, результативності роботи Ради школи (органу учнівського самоврядування).Особливе місце в роботі Ради відводиться саме правовому вихованню. У межах правового виховання в школі постійно працює комісія по профілактиці правопорушень серед учнів, на засіданнях якої розглядаються питання щодо порушення учнями правил поведінки.
   Здійснюється і правове виховання вчителів. Свій правовий рівень вони підвищують на педагогічних нарадах, семінарах класних керівників, на зустрічах з лікарями, юристами, правоохоронцями для того, щоб проводити грамотно й ефективно правоосвітню та правовиховну роботу з учнями. Учитель повинен бути підготовлений, знати головні положення чинного законодавства, бути зразком для учнів та їх батьків. РМК надаються методичні рекомендації щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх,щодо ведення щоденника психолого-педагогічних спостережень педагогічно  занедбаного школяра (додаток 1, додаток 2).
    Правове виховання батьків здійснюється у межах «Батьківського всеобучу», а також безпосередньо класними керівниками. В ст.61 Кодексу законів про сім’ю та шлюб  України «Права та обов’язки батьків по вихованню дітей» говориться, що батьки мають право та зобов’язані виховувати своїх дітей, турбуватися про їх здоров’я , фізичний ,духовний і моральний розвиток, навчання, готувати їх до праці. Батьківські права не можуть здійснюватись врозріз з інтересами дітей. Тому на засіданнях «Батьківського всеобучу» систематично розглядаються питання правового виховання. Індивідуальна робота з батьками (індивідуальні бесіди та консультації. Зустрічі з батьками в «батьківські дні») сприяє становленню міцних та дружніх стосунків з родинами учнів.
    Сьогодні надто актуальною виступає проблема зростання правопорушень серед молоді. Профілактика правопорушень неповнолітніх є передусім проблемою педагогічною, бо вона пов’язана  з вирішенням певного кола виховних завдань. Тому в цій справі особливе місце має зайняти рання профілактика,яка має розпочинатися вже з дитячого садка й початкових класів школи, коли закладаються основи характеру, ставлення до оточуючих, поведінки в побуті.
   У профілактиці правопорушень серед неповнолітніх значна роль належить шкільній психологічній службі. Психологічна служба школи забезпечує психічне здоров’я учнів,гармонійний розвиток особистості, формування громадянина, здатного до свідомого суспільного вибору,сприяє гармонізації взаємин особистості і суспільства, вирішенню проблем психологічного забезпечення навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи,профілактиці конфліктів,правопорушень. Важливим напрямком в роботі шкільного психолога  і соціального педагога є психокорекція. Основу психокорекційної діяльності складає робота з «групами ризику» ,до яких входять підлітки, схильні до девіантної поведінки,які вже скоїли незначні правопорушення, стоять на внутрішкільному обліку або на обліку в кримінальній міліції. Психологом в тісній співдружності з соціальним педагогом в ЗНЗ організовуються та проводяться лекції,семінари для вчителів,батьків з метою підвищення їх психологічної компетентності. Після проведення таких заходів значно збільшується число консультацій з питань виховання та навчання підлітків, адже на основі психологічної діагностики, бесід,спостережень надаються конкретні рекомендації учителям і батькам про подальшу роботу з даною категорією дітей.
    Сучасна правова освіта неможлива без упровадження інноваційних форм і методів,які роблять весь процес навчання та виховання більш ефективним, а значить і більш якісним. Ми виходимо з того, що реалізація нових підходів до здійснення профілактичної роботи та визначення в ній місця особистості має починатися зі зміни характеру управлінської діяльності закладу освіти та наповнення її інноваційним змістом. Передбачається поступовий перехід від репродуктивної, авторитарної освіти до освіти інноваційного,гуманістичного типу. У гуманістичній педагогіці суб’єкти процесу навчання та виховання діють разом,паралельно та спільно, є партнерами, тому на тренінгах, бесідах, диспутах .на уроках права повинен переважати діалогічний стиль спілкування, відбувається взаємодія між учнями, заснована на принципах інтерактивного навчання,ініціатива дітей підтримується вчителем,власний  досвід учнів максимально залучається у процес спілкування. Профілактика правопорушень вимагає осмислення змісту виховної роботи в школі. Поки ж що вона слабо реагує на відносно нові форми правопорушень  та їх фонові явища-токсикоманію і наркоманію,проституцію,азартні ігри, рекет тощо. Наша виховна система не завжди формує ставлення до цих явищ, а просто йде по шляху заборон. У школі мають переважати такі форми,які дозволяли б кожному учню самовиразитись,- конкурси, змагання, олімпіади, вікторини тощо. Це дозволить школярам займатись улюбленою справою , спонукатиме їх до творчості,привчатиме до розумного використання вільного часу. Школи повинні стати центрами виховної роботи в мікрорайонах, бо мають як матеріальну базу, так і досвідчені педагогічні колективи.
    На наш погляд, потребує вдосконалення система взяття школярів на облік в інспекціях у справах  неповнолітніх РВ УМВС. На даний час в основному діє єдиний підхід: скоїв неповнолітній правопорушення - має справу з міліцією. Підключається до роботи з ним і школа. То чи треба їй чекати доти, поки справа не дійде до міліції? Вважаємо, що школа має організувати свій облік, розробивши конкретні критерії, провівши по кожному  «кандидату» в правопорушники психологічний консультпункт. А на облік у кримінальну міліцію треба ставити лише тоді, коли всі заходи виховного впливу в рамках школи та сім’ї вичерпані.
   Зміст профілактичної роботи-комплекс ідей, думок, факторів, основних напрямків попереджувального виховного впливу. Цілісність системи профілактичної роботи вимагає наступності та єдності всіх ланок загального виховання та перевиховання. Особистісно орієнтований зміст профілактичної роботи принципово виключає ситуацію, коли намагання учня-правопорушника досягти певних позитивних цілей не помічаються, проте будь-які його відхилення від правомірної поведінки викликають яскраво виявлене незадоволення,підкреслюється їх невідповідність тим чи іншим суспільним нормативам,  навіюється, що учень не такий, яким би його хотіли бачити дорослі. Форми і методи загального виховання та перевиховання – це способи досягнення прогнозованих цілей і завдань.
    Педагогічні колективи сьогодні готові вирішувати будь-які завдання навчання і виховання учнів та з упевненістю крокують у завтрашній день.

                                                                                              Додаток 1

                                     Методичні рекомендації
      щодо ведення щоденника психолого-педагогічних спостережень  
                           педагогічно занедбаного школяра
І.Загальні відомості.
   1. Клас.
   2. Прізвище, ім’я та по батькові учня.
   3. Дата народження (число,рік,місяць).
ІІ.Дані спостережень вчителя.
    1. З якого часу ведеться спостереження.
    2. Навчальна діяльність  (ставлення до навчання, якщо відстає – то з яких причин).
    3. Ставлення до праці (як проявляє себе в різних видах праці; активний чи пасивний; чи поважає працю інших; який вид праці найбільш подобається).
    4. Позиція в колективі ( чи прислухається до думки колективу; якщо існують конфлікти з колективом, то з яких причин, на якому підґрунті; як розуміє дружбу; чи має друзів, хто вони).
    5. Ставлення до дорослих,  педагогів (хто є для нього авторитетом).
    6. Як проводить вільний час (участь в гуртках; чи любить читати;займається спортом; цікавиться музикою, живописом;любить кіно,театр;відвідує підліткові клуби,центри дозвілля; дивиться телебачення;як і з ким проводить вільний час).
    7. З ким проводить вільний час по місцю проживання.
    8. Основний зміст дозвілля.
    9. Особливості характеру та поведінки (які риси переважають:ініціативність, комунікабельність,чуйність,правдивість,самокритичність,прямота і принциповість,скромність,брехливість,непокірність,егоїстичність,боягузтво та ін..).
   10. Навички культури поведінки ( чи привчений до режиму дня, до дисципліни; чи вміє коректно ставитись до людей, культурно вести себе в громадських місцях).
   11. Основні прояви педагогічної занедбаності.
   12. Чи знаходиться на внутрішньо шкільному  обліку правопорушень, в кримінальній міліції у справах неповнолітніх (з якого часу, з яких причин).
ІІІ. Умови проживання в сім’ї .
    1. Відомості про батьків та інших членів сім’ї.
    2. Стосунки, мікроклімат в сім’ї ( характер впливу сім’ї на учня, контроль з боку батьків,заохочення, покарання в сім’ї ).
    3. Матеріально-побутові умови ( бюджет,житлова площа, харчування, санітарно-гігієнічний  режим).
ІV. Стан  здоров’я школяра.
    1.Відхилення у фізичному розвитку.
    2.Заняття спортом ( яким видом).
    3.Висновки дільничного лікаря.

                                                                                                 Додаток 2

                                     Методичні рекомендаці
             Профілактика правопорушень серед неповнолітніх
               (для шкільних психологів та соціальних педагогів)

1. Шкільний облік (банк даних) важковиховуваних підлітків та школярів, які потребують допомоги, підтримки;організація відповідної психокорекційної роботи з ними.

2. Відвідування неблагополучних , проблемних сімей з метою виявлення причин неблагополуччя та надання консультацій.

3. Спільні виступи на батьківських зборах та психолого-педагогічних семінарах.

4. Проведення виховних годин на морально-етичні проблеми, проблеми взаєморозуміння, поваги.

5. Ведення картотеки:
   * неблагополучні сім’ї ;
   * діти-інваліди;
   * діти з послабленим здоров’ям;
   * діти-сироти, позбавлені батьківського піклування;
   *важковиховувані діти.

6. Проведення консультпунктів з учнями, батьками, вчителями.

7. Співпраця з правоохоронними органами, службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управлінням юстиції та ін..

8. Робота з педагогічним колективом школи (ознайомлення з новинками психолого-педагогічної літератури, бесіди, консультації з питань профілактики правопорушень серед неповнолітніх).

Діяльність шкільної ради профілактики правопорушень

I. Мета й завдання.
Створення умов зі сприяння соціальному зростанню молоді, утвердженню свідомості і високогуманних принципів, утілених у праві, підвищення соціальної активності в діяльності, спрямованій на запобігання правопорушенням:
1. Подолання в свідомості окремих учнів помилкових поглядів, які сформувалися   внаслідок неправильного виховання.
2. Формування в учнів  правових понять, які б регулювали їхню поведінку.
3. Вироблення в них навичок і звичок правомірної поведінки.
 4. Формування в учнів активної позиції в правовій сфері.
 5. Протистояння негативним явищам та впливам.
II.            Основні напрями діяльності.
1.Педагогічна профілактика:
- Діагностика інтересів.
- Діагностика нахилів, здібностей.
- Діагностика та корекція особистісного самовизначення учнів.
- Розробка і проведення заходів щодо створення сприятливих умов для саморозвитку особистості в колективі.
2. Консультаційна діяльність.
- Практичні поради щодо виходу з проблемної ситуації.
 - Допомога у встановленні причин які призводять до виникнення проблем, та вирішення їх.
3. Просвітницька діяльність.
- Поширення знань з права, психології, соціології, медицини, які сприяють ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень.
- Ознайомлення вчителів, батьків з основами вікової психології.
- Практичне використання набутих знань у вирішенні конкретних питань навчання й виховання.
III.         Склад шкільної ради профілактики.
                     1.До шкільної ради профілактики входять:
 - директор 
- заступник директора з виховної роботи;
- практичний психолог;
- класний керівник;
- педагог-організатор;
- дільничний інспектор.
2.У засіданнях ради за потреби беруть участь члени виконкому шкільного містечка, класні керівники, вчителі-предметники.
3.Періодичність засідань ради визначається залежно від загального стану профілактичної роботи в школі, необхідності в рішучих заходах.
Працівники сільської ради, дільничний інспектор, дирекція школи спільно здійснюють рейди перевірки вивчення умов навчання та виховання дітей удома; спільні засідання виконкому сільської ради профілактики правопорушень. Школа порушує питання про застосування засобів правового впливу на батьків, які не займаються вихованням дітей. На ці засідання викликають батьків та учнів, щоб знайти можливі шляхи виходу із скрутної ситуації. І це, звичайно, дає бажані результати.
Діти з неблагополучних сімей перебувають під постійним контролем, посиленою увагою школи, починаючи з першого класу (незважаючи на те, справили на дитину сімейні негаразди свій вплив чи ні). Класоводи, класні керівники організовують навчально-виховний процес, щоб з першого дня перебування в школі ці діти не були ізольованими в класному колективі, постійно відчували з його боку увагу і піклування. Цьому сприяє й залучення таких учнів до активної участі в громадській діяльності, роботі гуртків, спорт секцій, художній самодіяльності. Учні, в яких удома складаються несприятливі умови для виховання, повинні постійно відчувати, що школа-їхній рідний дім, де вони знайдуть розуміння, підтримку, емоційну рівновагу серед друзів-учителів та однолітків. Не треба боятися зайвий раз похвалить такого учня, відзначити його успіхи, хоч і незначні, перед класним колективом. Рівновага, якої набуває учень з неблагонадійної сім’ї в класному колективі, запобігає створенню конфліктних ситуацій між школою та сім’єю. Якщо учні з таких сімей не знаходять свого місця в класному колективі, розуміння з боку вчителів, а залишаються ізольованими, вони починають шукати розуміння, підтримки за межами школи, часто потрапляють у групи з асоціальною спрямованістю.

13 січня 2016 року заступник голови Новоархангельської РДР Садіков Р.Ю.  привітав талановитих учнів з Різдвяними святами та вручив новорічні подарунки.


25, 29, 30 грудня грудня  у школі пройшли новорічні ранки для учнів 1-11 класів, на яких були присутні батьки, діти , гості та вчителі. Всім було весело, адже кожен учень школи отримав від Діда Мороза подарунки. 

 День Святого Миколая – один з найсвітліших і найрадісніших свят усього християнського люду. З його приходом кожен з нас сподівається на якесь маленьке диво, здійснення заповітної мрії, котра під силу лише святому. Нехай добрий Святий принесе щастя у ваші сім’ї й благополуччя рідній Україні.
18 грудня всіх учнів зі святом привітав Святий Миколай.
22 грудня Святий Миколай завітав до дітей у Маловисківську школу - інтернат. Учнівське самоврядування навчального закладу, а також Новоархангельського району на чолі з президентом  та усі учні навчального закладу активну участь узяли у підготовці подарунків для дітей - сиріт: теплі речі, канцтовари, іграшки.

24 грудня 2015 року усі учні, педагоги, запрошенні зібралися   разом,  щоб  вшанувати  пам’ять нашого земляка,   випускника нашого навчального закладу -  Сурженка Сергія Івановича
Любити Вітчизну, любити завжди,
поля її росні, зелені сади
і їй не жаліти за дні молоді
ні крові у битві, ні поту в труді.
Любити Вітчизну, любити завжди,
і села її і її городи,
і їй всі бажання, пориви й думки
на світлій дорозі у світлі віки.
Саме так і любив свою Батьківщину Сергій Сурженко . Він боровся за Україну. Стояв на сторожі Волі та Незалежності. Заради нашого з вами, мирного неба  він  віддав своє життя.
Таким він був, таким він є, таким він залишиться навіки.
Відкрив  меморіальну  дошку  учень11-А класу Слободян Владислав.
Саме він своїми силами і своїми руками виготовив цю дошку пам`яті. 
Усі присутні вшанували хвилиною мовчання   усіх загиблих в зоні АТО, зокрема випускника  нашої школи Сурженка Сергія.
Вічна пам’ять загиблим героям !

Герої! Герої! Герої!
І туга, і гордість без меж!
По серцю знов мчить борозною
Черговий солдатський кортеж.

«Не я, тоді хто? — кожен каже. —
Хто край від навали спасе?»
І цілому світу докаже:
«Вітчизна нам - понад усе!»

І молиться мати й дружина: «Коли ж люте горе минеться?» І тужить уся Україна, І бореться, та не здається.Герої! Герої! Герої! Найкращі Вкраїни сини! Цей світ лиш врятують герої, Герої нової війни
четвер, 28 січня 2016 р.

План роботи Ради профілактики правопорушень

Відкриття спортивного залу

17 листопада 2015 року відбулося урочисте відкриття оновленого спортивного залу. Директор школи Косенко Ірина Миколаївна перерізала святкову стрічку.

                                                                                

"Дари осені"

13 жовтня відбувалася виставка дитячих композицій овочів та фруктів "Дари осені" до Дня Захисника України, Дня Козацтва, Дня Покрови Божої Матері

          Завданнями якої були: відродження національних традицій у виготовленні художніх робіт, як частини матеріальної та духовної культури, виховання естетичного смаку та розвитку художньої творчості. Взяти участь у виставці робіт мали змогу учні 1-4 класів. Кращі роботи були відзначені.

 
 

Екскурсійна поїздка

18 листопада учні нашого закладу мали змогу відвідати  Національну оперу України ім. Т.Г.Шевченка, де відбувся Х Міжнародний конкурс-фестиваль ЩАСЛИВІ ДОЛОНІ талановитих дітей. Всім дуже сподобався вечірній Київ та концерт на якому виступали зірки естради, телеведучі, політики, меценати. 

          
                              

"Класний керівник року 2015"

   12 листопада 2015 року відбувся очний етап ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2015 році» та переможців і лауреатів обласного туру Конкурсу. 

              Класний керівник 8-В класу Кошолап Тетяна Олександрівна  Новоархангельського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» здобула перше місце. Вітаємо нашу переможницю!!!

                                                               

Акція "Збери кришечку"

Всеукраїнська акція «Збери кришечку», зібрані кошти від якої будуть перераховані на виготовлення протезів для воїнів, які постраждали в зоні АТО

                                                 

Акція "Допоможи Солдату"

                      У вересні 2015-2016 навчального року у Новоархангельському навчально-виховному комплексі проходила акція "Допоможи солдату". Учні школи приносили продукти харчування (крупи, чаї, каву, солодощі і т.д.), засоби гігєни (зубні пасти, станки для гоління, мило і т.д.); також кожна дитина та кожен клас писали листи солдатам, малювали плакати, робили обереги. Організаторами акції все було спаковано та передано нашим захисникам.

  
 

День Учителя 2015

Вклонiться, люди, вчителю своєму,
Володаревi слова i пера,
Крiзь бiль i радiсть, роздуми i втому
любов його безсмертна проросла.

 
 

Тиждень знань дорожнього руху

Тиждень знань дорожнього руху

                З 14.09 по 18.09. 2015 року у Новоархангельському НВК "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія" проходив Тиждень знань дорожнього руху "Коли вирушаєш в путь, завжди обережним будь". 
             Тиждень знань дорожнього руху - це сім днів масштабних та інформативних заходів, націлених на підвищення обізнаності та усвідомлення кожним найгостріших проблем безпеки дорожнього руху.
            Відповідно до тематики Тижня в школі були проведені загальні заходи, а саме: загальношкільна лінійка, присвячена відкриттю Тижня; лекції, конкурс на кращий учнівський малюнок; конкурс стіннівок,  зустріч із працівником ДАІ, виховні години, години спілкування.
   
   

1 урок "Ми - нація єдина, твої ми діти, Україно!"

Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.

 

1 вересня 2015

      На листку в календарі,
                Мов святкове гасло,
                «Перше вересня» – вгорі
                 Виписано ясно!
        
              Новоархангельський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія" радий вітати всіх учнів, батьків та вчителів з новим 2015-2016 навчальним роком!!! Бажаємо всім учням багато нових досягнень та звершень, а вчителям – нові зустрічі з юними талановитими особистостями. Хай щастить учням на гарні оцінки, а учителям на сумлінних і допитливих учнів. 
Усяким людям усякі дари:
Одному ясний сильний ум,
Що не знаходить у світі пари;
Другому рій крилатих дум,
Що, мов орли, летять за хмари;
Ще іншим — руки золоті:
Що очі бачать, руки вдіють
Який же дар дістали ті,
Що так дітей учити вміють?
Мені здається, в скарбі тім
Любові найбільше дісталося їм.
Учитель — це наша совість
Взірець в житті єдиний
Без цього життєва повість
Не пишеться у людини.
Не має свого він часу
Життя його — тільки школа
Учитель — це дружні класи,
Учитель — це така доля.
З  1 ВЕРЕСНЯ,  З ДНЕМ ЗНАНЬ! !!!!
                                                                                                                                         
                                                                                                   перші кроки першокласників     
                                                                                                                                                                                                                   
                                        вітання директора Новоархангельського навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія"  Косенко І.М

вручення похвальних листів
привітання т.в.о. селищного голови Новоархангельської селищної ради Шамановської Н.В
  
привітання голови ПСП "Лан" Кирсті М.М, вручення подарунків
 
вітання одинадцятикласників та першокласників
ПЕРШИЙ ДЗВІНОК!!!